ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Послание

ΙΩΑΝΝΟΥ

Иоанна

 A 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
‛Ο
Которое
ἦν
было
ἀπ’
от
ἀρχῆς,
нача́ла,
которое
ἀκηκόαμεν,
мы услышали,
которое
ἑωράκαμεν
мы увидели
τοῖς
 
ὀφθαλμοῖς
глазами
ἡμῶν,
нашими,
которое
ἐθεασάμεθα
мы рассмотрели
καὶ
и
αἱ
 
χεῖρες
ру́ки
ἡμῶν
наши
ἐψηλάφησαν,
ощупали,
περὶ
о
τοῦ
 
λόγου
слове
τῆς
 
ζωῆς-
жизни-
1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, -
 2 
καὶ
и
 
ζωὴ
жизнь
ἐφανερώθη,
была явлена,
καὶ
и
ἑωράκαμεν
мы видели
καὶ
и
μαρτυροῦμεν
мы свидетельствуем
καὶ
и
ἀπαγγέλλομεν
возвещаем
ὑμῖν
вам
τὴν
 
ζωὴν
жизнь
τὴν
 
αἰώνιον
вечную
ήτις
ту, которая
ἦν
была
πρὸς
у
τὸν
 
πατέρα
Отца
καὶ
и
ἐφανερώθη
была явлена
ἡμῖν-
нам-
2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, -
 3 
Которое
ἑωράκαμεν
мы увидели
καὶ
и
ἀκηκόαμεν
мы услышали
ἀπαγγέλλομεν
возвещаем
καὶ
и
ὑμῖν,
вам,
ἵνα
чтобы
καὶ
и
ὑμεῖς
вы
κοινωνίαν
общение
ἔχητε
имели
μεθ’
с
ἡμῶν.
нами.
καὶ
И
 
κοινωνία
общение
δὲ
же
 
ἡμετέρα
наше
μετὰ
с
τοῦ
 
πατρὸς
Отцом
καὶ
и
μετὰ
с
τοῦ
 
υἱοῦ
Сыном
αὐτοῦ
Его
’Ιησοῦ
Иисусом
Χριστοῦ.
Христом.
3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
 4 
καὶ
И
ταῦτα
это
γράφομεν
пишем
ἡμεῖς
мы
ἵνα
чтобы
 
χαρὰ
радость
ἡμῶν
наша
η̣
была
πεπληρωμένη.
исполнена.
4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
 5 
Καὶ
И
ἔστιν
есть
αὕτη
это
 
ἀγγελία
благовествование
ἣν
которое
ἀκηκόαμεν
мы услышали
ἀπ’
от
αὐτοῦ
Него
καὶ
и
ἀναγγέλλομεν
возвещаем
ὑμῖν,
вам,
ὅτι
что
 
θεὸς
Бог
φῶς
свет
ἐστιν
есть
καὶ
и
σκοτία
темноты
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
οὐκ
не
ἔστιν
есть
οὐδεμία.
какой-либо.
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
 6 
’Εὰν
Если
εἴπωμεν
скажем
ὅτι
что
κοινωνίαν
общение
ἔχομεν
имеем
μετ’
с
αὐτοῦ
Ним
καὶ
и
ἐν
во
τω̣
 
σκότει
тьме
περιπατῶμεν,
ходим,
ψευδόμεθα
лжём
καὶ
и
οὐ
не
ποιοῦμεν
делаем
τὴν
 
ἀλήθειαν·
истину;
6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
 7 
ἐὰν
если
δὲ
же
ἐν
в
τω̣
 
φωτὶ
свете
περιπατῶμεν
мы ходим
ὡς
как
αὐτός
Он
ἐστιν
есть
ἐν
в
τω̣
 
φωτί,
свете,
κοινωνίαν
общность
ἔχομεν
имеем
μετ’
с
ἀλλήλων
друг дру́гом
καὶ
и
τὸ
 
αἷμα
кровь
’Ιησοῦ
Иисуса
τοῦ
 
υἱοῦ
Сына
αὐτοῦ
Его
καθαρίζει
очищает
ἡμᾶς
нас
ἀπὸ
от
πάσης
всякого
αμαρτίας.
греха.
7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
 8 
ἐὰν
Если
εἴπωμεν
скажем
ὅτι
что
αμαρτίαν
грех
οὐκ
не
ἔχομεν,
имеем,
ἑαυτοὺς
себя самих
πλανῶμεν
приводим в заблуждение
καὶ
и
 
ἀλήθεια
истина
οὐκ
не
ἔστιν
есть
ἐν
в
ἡμῖν.
нас.
8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.
 9 
ἐὰν
Если
ὁμολογῶμεν
исповедуем
τὰς
 
αμαρτίας
грехи
ἡμῶν,
наши,
πιστός
верный
ἐστιν
есть
καὶ
и
δίκαιος
праведный
ἵνα
чтобы
ἀφῇ
простил
ἡμῖν
нам
τὰς
 
αμαρτίας
грехи
καὶ
и
καθαρίση̣
очистил
ἡμᾶς
нас
ἀπὸ
от
πάσης
всякой
ἀδικίας.
неправды.
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
 10 
ἐὰν
Если
εἴπωμεν
скажем
ὅτι
что
οὐχ
не
ἡμαρτήκαμεν,
согрешили,
ψεύστην
лжецом
ποιοῦμεν
делаем
αὐτὸν
Его
καὶ
и
 
λόγος
слово
αὐτοῦ
Его
οὐκ
не
ἔστιν
есть
ἐν
в
ἡμῖν.
нас.
10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.